#dymaddiwylliant

Darllen, gwylio, dawnsio, gwneud, chwarae, canu - beth ydych chi'n ei wneud?

Cymerwch ran mewn arolwg byr ledled De-ddwyrain Cymru

Mae'r Arolwg Diwylliant 24 awr bellach ar gau. Diolch i bawb a'i gwblhaodd. Mae'r adroddiad llawn nawr ar gael.

Cliciwch ar gyfer arolwg
Diwylliant 24 Awr

BETH YW AROLWG DIWYLLIANT 24 AWR?

Bob dydd, rydym yn mwynhau celfyddydau a diwylliant mewn llawer o ffyrdd, ac weithiau hyd yn oed heb sylweddoli hynny. Dyma'ch cyfle i gymryd rhan mewn arolwg mawr, a fydd yn rhoi syniad o’r gweithgareddau y mae pobl yn dwlu ar eu gwneud ledled De-ddwyrain Cymru dros gyfnod o 24 awr.  Rydym wedi dewis 21 - 22 Hydref, felly dewch yn ôl i’r wefan hon yr adeg honno, neu ychydig ar ôl hynny,  i gwblhau ein harolwg byr.  Gallwch gofrestru ar gyfer neges atogoffa isod, ein dilyn ar Trydar neu fynd ar ein tudalen Facebook .

1) Dywedwch wrthym am yr hyn a wnaethoch...

A wnaethoch chi ddarllen llyfr newydd neu’ch hoff lyfr? A wylioch chi ffilm wych? A aethoch chi i wers ddawnsio? A wnaethoch chi rywbeth gyda deunyddiau celf? A wnaethoch chi chwarae gemau neu ysgrifennu barddoniaeth? A wnaethoch chi ganu mewn band neu wrando ar y radio?

...efallai’r holl bethau uchod, neu rywbeth hollol wahanol!


2)...dros gyfnod o 24 awr...

Dewch yn ôl yma rhwng hanner dydd ar ddydd Gwener 21 Hydref - a hanner dydd ar ddydd Sadwrn 22 Hydref (neu ychydig ar ôl yr adeg honno) i gael y ddolen fyw ar gyfer yr arolwg. Mae’n ddienw a bydd yn cymryd dim ond ychydig o’ch amser.


3) ... yn Ne-ddwyrain Cymru .

Rhannwch y gweithgareddau rydych yn eu mwynhau...a pham.

A chofiwch, mae celfyddydau a diwylliant YMHOBMAN...o berfformiad operatig yn y theatr, i gerddoriaeth roc mewn gŵyl. O dynnu lluniau o natur ar eich ffôn, i edrych ar baentiadau mewn amgueddfa.

BETH SY’N DIGWYDD?

Gallai celfyddydau a diwylliant ddigwydd yn eich cartref eich hun (a ydych chi'n canu, ysgrifennu, darllen yno?)

Mae digwyddiadau a gweithgareddau ar gael ym mhob rhan o'r gymuned i gymryd rhan ynddynt. Dyma ddetholiad bach ohonynt sy’n digwydd yn Ne-ddwyrain Cymru rhwng 21 a 22 Hydref 2016 a allai eich ysbrydoli...

Cysylltwch â ni trwy ddefnyddio’r ffurflen gyswllt isod os ydych yn cynnal digwyddiad neu weithgaredd yr hoffech ei hysbysebu.

Check out events

MWY AM YR AROLWG

Bydd yr holiadur byr yn fyw ar y wefan hon o HANNER DYDD ar 21 Hydref 2016 a bydd yn gofyn i unrhyw un a fydd yn gwneud unrhyw fath o weithgaredd diwylliannol dros y 24 awr nesaf yn Ne-ddwyrain Cymru ddweud wrthym amdano, yn ddienw. Beth, lle a pham ac yn enwedig am yr effaith a’r gwerth y mae’r gweithgaredd hwn yn eu cael ar ddiwrnod neu fywyd ehangach unrhyw un.

Felly, os ydych yn 16+ oed ac yn byw yn ardal unrhyw un o’r deg awdurdod lleol isod a enwir isod, neu’n cymryd rhan mewn gweithgaredd diwylliannol ynddynt, cwblhewch ein harolwg rhwng HANNER DYDD ar ddydd Gwener 21 Hydref a HANNER DYDD ar ddydd Sadwrn 22 Hydref. Caiff canlyniadau’r arolwg eu dadansoddi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Yn ogystal â rhywfaint o ddata rhifol i roi syniad i ni, yr ymatebion yn llawn straeon sy’n bwysig i ni. Nid ymarfer ymchwil academaidd yw ein nod, ond yn hytrach, casglu straeon am bwysigrwydd diwylliant a chelfyddydau i bobl ym mhob rhan o’r gymuned.

Caiff y prif ganfyddiadau a’r adroddiad terfynol eu rhyddhau yn y man a byddant ar gael i bawb eu defnyddio.

PWY SY’N RHAN OHONO?

Comisiynir Diwylliant 24 Awr gan What Next? Caerdydd (a'r Cymoedd). Mae Beth Nesaf? yn dod â’r gymuned celfyddydau ynghyd gyda llais unedig ar bolisi ac yn ddull allweddol o siarad â gwleidyddion a chyrff ariannu.

Dadansoddiad o’r arolwg: Cyngor Celfyddydau Cymru
Partner Cyfryngau: Buzz Magazine
Cymorth digidol a gwe: Codez Academy

Cymorth gweinyddol/llywio: National Dance Company Wales

Fel aelodau o Beth Nesaf? Grwpiau Caerdydd a’r Cymoedd neu fel arall, mae’r canlynol wedi cyfrannu’n hael at wneud yr arolwg hwn yn bosibl:

Omidaze Productions, A small theatre theatre company with BIG ideasCyngor Celfyddydau Cymru // Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC // Buzz Magazine // Caerdydd Gyfoes / Cyngor Caerdydd // Canolfan Gelfyddydau Chapter // Academi Codez  // Cer i Greu// Gŵyl Celfyddydau i Deuluoedd // Llenyddiaeth Cymru // Gwneud Cerddoriaeth Cymru // Amgueddfa Genedlaethol Cymru // Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru // Y Theatr Newydd a Neuadd Dewi Sant // No Fit State Circus // Theatr Genedlaethol Cymru// Omidaze Productions // OperaSonic // Theatr Glan-yr-Afon // Rubicon Dance // S4C // Theatr Sherman// Gwŷl Sŵn // Theatr Iolo // Celfyddydau Gwirfoddol Cymru // Canolfan Mileniwm Cymru // Opera Cenedlaethol Cymru // Beth Nesaf Caerdydd? // Beth Nesaf y Cymoedd?
 


DATHLU DIWYLLIANT

Yn ogystal â miloedd o ymatebion dienw yn y prif arolwg, rydym hefyd yn chwilio am 24 gwirfoddolwr y gallwn broffilio eu gweithgareddau celfyddydau a diwylliannol yn fwy manwl. Cysylltwch â ni ar y ffurflen isod os hoffech fod un o’n 24, byddwn yn falch o glywed gennych!

Dewch yn ôl yma i weld proffiliau a chanlyniadau/adroddiad yr arolwg.

CYSYLLTWCH Â NI

NID YW’N RHY HWYR I GYMRYD RHAN. Rydym yn croesawu unrhyw gyfraniad fel arian, hyrwyddiad, llefaryddion, syniadau (a phopeth arall) gan unrhyw sefydliad neu berson.A YDYCH CHI'N CYNNAL DIGWYDDIAD YN NE-DDWYRAIN CYMRU AR 21 A/NEU 22 HYDREF? Os felly, rhowch wybod i ni.